Top

กลุ่มงานแผนและพัฒนา

นางศิริมา แสงมนุษย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา)
อีเมล์ : na_na_46@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02-727-3949
นางศิริมา
นางสาวสุภัค นุนาบี
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
อีเมล์ : supak.nun@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 02-727-3844
นางสาวสุภัค