Top

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของ NIDA

ประวัติของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

จากความร่วมมือขององค์กรระดับชาติ 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) หลักสูตร RGJ-PhD ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมีพันธะกิจในการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกปีรวมกว่า 300 ทุน จนกลายเป็นหลักสูตรหลักในการฝึกอบรมของนักวิจัยและที่รู้จักเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

 1. สร้างบัณฑิตและผลงานวิจัยระดับปริญญาเอกให้มีจำนวนมากขึ้นโดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล
 2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติ
 3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับบัณฑิตศึกษาแก่ระบบมหาวิทยาลัยของไทย
 4. ประหยัดงบประมาณในการไปศึกษาต่อปริญญาเอกต่างประเทศ

เป้าหมาย RGJ

 • ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2541 - 2555): เพื่อผลิตนักวิจัยปริญญาเอกจำนวน 5,000 คน และตีพิมพ์ 5,000 ฉบับ
 • ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565): เพื่อผลิตนักวิจัยปริญญาเอกจำนวน 20,000 คน และตีพิมพ์ 20,000 ฉบับ]

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
 • คะแนน TOEFL 550 หรือสูงกว่า
 • ดำเนินการวิจัยทางวิชาการในสาขาวิชาภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์หลักสูตร
 • สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรได้เต็มเวลา และสามารถรักษาระดับผลการเรียนให้คงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (สำหรับผู้ที่พร้อมจะทำงานใกล้ชิดกับคณาจารย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดของทุนการศึกษา

 • เงินสนับสนุนรายเดือน
 • เงินค่าเล่าเรียน
 • ค่าใช้จ่ายการศึกษาในต่างประเทศ
 • สนับสนุนการวิจัย

ดาวน์โหลด

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองหรือส่งเอกสารได้ที่

คุณอินทิรา เจษฎาพิทักษ์ กลุ่มงานการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ อาคารบุญชนะ อัตถากร ชั้น 8
โทรศัพท์ 02 727 3937 , 02 727 3844
อีเมล : ijedsaapitak@gmail.com / supak.nun@nida.ac.th
ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.00 น.)